Sexistisk Humor

  1. Mer om
Sexistisk Humor

Sexistisk Humor lysStream #21 - Kjønn og likestilling etter #metoo: Sexistisk humor i militæret by kjønnsavdelingen on desktop and mobile Kjønn og likestilling etter #metoo: Sexistisk humor i militæret by Kilden Kjønnsforskning Sexistisk humor i militæret. Gjør seksualisert vitsing og «guttastemning» at ikke flere jenter satser på en karriere i Forsvaret Sexistisk hets kjennetegnes ved at det gjerne ikke brukes saklige men hvis du mener det er humor å si at noen fortjener å bli voldtatt som straff Lytt til podkast om samme tema: I episode 21 i Kjønnsavdelingen: Kjønn og likestilling etter #metoo del I: Sexistisk humor i

Hvem hadde Woody Allen vært uten brillene sine?

Best Kjønnsavdelingen Podcasts Most Downloaded Episodes

De svarte, markerte plastbrillene han har sverget til i et halvt århundre synes å oppsummere Allens nevrotiske personlighet og den eksistensielle humoren som preger filmene hans.

På samme måte har John Lennons runde metallbriller gitt et ansikt til musikerens identitet som fredselsker, og aktivisten Malcolm X sine «browline»-briller var det visuelle kjennetegnet på at han var annerledes enn andre borgerrettighetsforkjempere. Enkelte brilletyper er blitt en så stor del av personligheten til brukeren, at brillene i seg selv er blitt et kulturelt fenomen.

Den riktige brillen gjør personen til en merkevare, et ikon, der brillen fremhever og understreker bærerens personlige kvaliteter. Brillens faktiske funksjon — å se — kan virke underordnet det å bli sett, tolket og forstått.

Kjønnsavdelingen

Stereotypienes beste venn. Film, TV og litteratur har alltid visst at et par briller kan være nøkkelen til å definere en karakter.

Der brillen til «Seinfeld»s George Costanza gjør ham litt ekstra taperaktig, understreker Harry Potters briller at dette er en ganske spesiell gutt. I den nye Pixar-filmen «Innsiden ut», har karakteren Sorg store, runde briller. Det er Eurogamer som har fått oversatt de franske artiklene i sin rapportering. Fremst i anklagene står sjefene David Cage og Guillaume de Fondaumière, som anklages for upassende oppførsel, for å ha presset ansatte og for å godta en ukultur på kontoret med rasistisk og sexistisk humor.

Dette er mer utvetydig trakassering. Felles for hendelsene i eksemplene er at humoren med få unntak omhandler kvinner og kvinners seksualitet. Unntakene vil ofte presentere det man oppfatter som typisk homoseksuell sexatferd. De få gangene sex ikke er temaet, handler det om hvilke tradisjonelle kjønnsroller kvinner bør holde seg til. Især i de norske studiene omtaler menn sjelden eller aldri seg selv i ironiske og humoristiske former, og snakker de om eget kjønns seksualitet, er det som regel som erobrende sexmaskiner eller konstante produsenter av ereksjoner.

Dette var også et generelt mønster i Danmark, men kanskje på grunn av den danske vernepliktens annerledes og betydelig kortere format, så det ut til å være litt mer rom for en variasjon av maskulinitetstyper.

Et par av guttene som Sløk-Andersen tjenestegjorde sammen med, kunne for eksempel gjøre narr av seg selv. Generelt sett blir det summen av mye humor med forskjellige identifiserbare kvinnelige adressater som kan gjøre situasjonen utålelig, og så ubehagelig at noen ikke orker tanken på videre karriere i dette sosiale systemet.

Fordi folks tålegrense ofte er avhengig av både kontekst og kultur, reiser våre eksempler spørsmål om hva som er akseptabel og uakseptabel humor på en arbeidsplass. Seksualisert humor som den vi finner i Forsvaret, kan bidra til å vedlikeholde institusjonaliserte normer og ritualer som virker ekskluderende på kvinner.

Spesielt fordi det er befalet og de overordnete på enkelte av arbeidsplassene som gir signaler om at dette nærmest er et nødvendig språk i en militær kontekst. Menn og kvinner blir introdusert for reglene tidlig i førstegangstjenesten, og den gamle og ureflekterte diskrimineringen av kvinnekroppen statuerer en anerkjennelse av at det er greit å diskriminere kvinnekroppen og kvinners kjønnsorganer, mens de er i Forsvarets tjeneste.

I den norske studien kan eksemplet fra marinefartøyet framstå som svært alvorlig tatt i betraktning at tre kvinner befinner seg på tokt ute på havet med et militært fartøy. De kan ikke unnslippe situasjonen, og den seksualiserte kommunikasjonen pågår nærmest døgnkontinuerlig. Det er heller ikke bare miljøet på en båt på tokt som kan gjøre situasjonen uutholdelig i lengden. Gode rapporterings- og håndteringsrutiner har vi kun ett eksempel på fra de norske studiene eksempel 4.

For å tydeliggjøre de mekanismene som gjelder i dette feltet, har vi også brukt et eksempel fra den danske studien hvor forskeren fikk innsikt i hva som skjer når en kvinnelig vernepliktig sier fra om den «humoristiske» omgangstonen.

Denne saken ble behandlet på en måte som satte de utsatte kvinnene i en håpløs situasjon der de ble sittende med hele problemet i fanget.

https://shishlov.info/s2502-y.php

Kort oppsummert er en del humor tilsynelatende og noenlunde «innafor» det akseptable, men blir trakasserende på grunn av kontekst, frekvens, adressat og avsender.

I andre tilfeller er humoren helt åpenbart trakasserende uavhengig av kontekst. Humorens funksjoner og forklaringer Humor kan, som vi også har sett av tidligere forskningsprosjekter, ha positiv virkning ved å skape bånd og lette en ellers formell og vanskelig stemning.

I den danske studien opplevde forskeren at den omfattende bruken av «kødding» og spøk var med på å gjøre de fire månedene mere overkommelige. I situasjoner der alle var slitne, for eksempel under en fysisk tøff øvelse, gjorde vitser og latter det lettere å fullføre fordi den negative stemningen ble endret.

I andre situasjoner ble den seksuelt trakasserende kulturen rettet mot forskeren selv. Den tilbakevendende bruken av humor hadde mange forskjellige former og var ikke kun basert på å snakke ned kvinner, selv om det bestemt også var morsomheter som hun fant upassende.

Det hadde uten tvil vært mindre morsomt hvis hun konstant hadde vært utsatt for de andres morsomheter, reflekterer hun. Inkluderende og ekskluderende mekanismer I den nye norske studien i Forsvaret var det «guttastemning» som ble introdusert som positivt for menn, men lite inkluderende for kvinner som tilbrakte tre uker av gangen i en hytte eller i et tårn uten andre forbindelser med utenverdenen enn besøk fra befalet.

For mennene kunne guttastemning både ha seksuelle under- og overtoner, og ifølge toneangivende mannlige soldater gi gutta muligheten til å snakke alvorlig sammen om sin egen seksualitet. Funksjonen av stemningen ble dermed positiv for noen, og derfor ble den gjentatt og forsterket av de som opplevde den positivt. Slik kan en erfaringsbasert praksis bli skapt, og funksjonen blir forklaringen: Man gjentar det som synes å fungere positivt for noen. Som vist i andre studier går inkluderende og ekskluderende mekanismer, også i militære organisasjoner, hånd i hånd Muhr og Sløk-Andersen 2017.

Fra andre studier av mannsdominerte arbeidsplasser blir mannlig humor koplet til begrepet homososialitet Lindgren 1996; Totland 2009; Ericson 2011; Wahl 2016.

Audiobook Kjønnsavdelingen

Begrepet viser til inkluderende samhold og broderskap mellom personer av samme kjønn, og fellesskapet kan styrke deres sosiale tilhørighet og sosiale bånd.

Begrepet brukes særlig for å karakterisere noen menns gjensidige bekreftelse av hverandre som overlegne og med ekskludering av kvinner som resultat, ikke helt ulikt våre funn i det norske og danske Forsvaret. I en studie av brannmenn som arbeider tett sammen i arbeidslag, fungerer ifølge Ericson 2011 den rå og humoristiske sjargongen mennene imellom som er et redskap for å utpeke hvem som har makt til å utmanøvrere andre og dermed innta en uformell lederrolle.

Ifølge denne studien bidrar omgangstonen i det homososiale mannsfelleskapet til å befeste samhørighet og kontrollere følelser for slik å utholde nærheten til de andre i vaktlaget. Den fungerer i tillegg som et rituale som sorterer ut hvem som tåler eller ikke tåler å «ta skiten» Ericson 2011:112.

Dette er også et fenomen som de kvinnelige menige i vårt materiale forteller om; at som kvinne på en mannsdominert arbeidsplass som militæret tjener du mer på å tilpasse deg og tåle, enn på å klage.

Totland 2009, som har levd med en gruppe marinejegere, erfarte at tilstedeværelsen av kvinnelighet av mange mannlige soldater oppfattes som at soldatposisjonen blir mindre verdt. Ut fra våre studier later det til at dette er holdninger som noen steder videreformidles og reproduseres, for eksempel gjennom seksualiserte huskeregler.

For gutter i førstegangstjeneste kan det være vanskelig å lese hvilke normer og regler som gjelder i det militære feltet så lenge befalet ikke er konsekvente i å avvise den trakasserende kulturen. For mange er militæret fremdeles guttas fristed og mannens verden og ifølge maskulinitetsforskerne Connell 2001, Barrett 2001 og Kimmel 2009, er Forsvaret en institusjon som har spilt en sentral rolle i utformingen av hegemoniske maskuliniteter ellers i samfunnet, og dermed en egnet arena for å studere mannskulturenes betydning for kvinners nærvær Lilleaas og Ellingsen 2014.

Endringene som har preget de to forsvarsorganisasjoner de senere år gjør at dette er en mannskultur under press, og i den norske studien har vi funnet eksempler på ulike maskuliniteter Lilleaas og Ellingsen 2014. Dette kan bidra til å forklare guttas jakt etter kulturelle demarkasjonslinjer i et system hvor jenter nå skal være like mye verdt som dem. Det spesielle med den norske førstegangstjenesten i forhold til den danske, er at den i større grad tilbringes i en total institusjon à la Goffmann 1981 med få hjemreiser og ofte lokalisert langt fra det sivile samfunn.

Det legger et stort ansvar på Forsvaret og det stiller store krav til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, særlig fordi vernepliktige ofte plasseres i fellesrom.

C date omtale

Forsvaret som total institusjon og arbeidsplass Fokuset på Forsvaret som en total institusjon finner vi også hos Bjerke og Rones 2017, som forklarer humoren som en reaksjon på det presset som oppstår når man er i denne type institusjon. Behovet for humor i en sånn situasjon er åpenbart, men det er vanskelig å forklare hvorfor mye av humoren har befalet som avsender, en gruppe som er i en overordnet posisjon, og som i større grad har friperioder utenfor den totale institusjonen.

At den ekskluderende formen for humor kan forklares i kraft av at Forsvaret er en total institusjon, problematiseres ytterligere av en nylig gjennomført studie i det norske politiet. Her har Ellingsen og Lilleaas ikke publisert funnet mange av de samme trekkene ved humoren som det som er observert i Forsvaret, uten at politiet som arbeidssted er preget av det som karakteriserer en total institusjon.

Som vi har hørt kan seksualisert spøk og «kødding» i noen tilfeller være et signal fra menn om at de er inkludert i organisasjonen og eller har en posisjon.

I noen studier antydes det at det kan være et uttrykk for sosial frustrasjon eller, i likhet med homososialiteten, en måte å skape solidaritet eller en måte å håndtere nærhet mellom menn på Ericson 2011; Bjerke og Rones 2017. Makt og kontroll Plesters 2013 forståelse av den mørke og trakasserende humoren, som vi også finner, er at den er utløst av et ønske om makt og kontroll.

En grov spøk som sendes fra en i maktposisjon kan skape «excitement» og styrke mannsfelleskapet i en maskulin kultur. Hegemonisk maskulinitet har ifølge Connell 2001 en maktposisjon og en ytringsform som er attraktiv, selv om vi i noen tilfeller hører at noen menn kan være skeptiske som i Hæravdelingen i nord. Maskuline arbeidsplasser blir ofte assosiert med konkurransementalitet og tar i bruk «jocular abuse», og det som på norsk kalles latterliggjøring, i forsøk på å utkonkurrere hverandre Hay 1994.

Hytte til leie på åremål oppland

Igjen ser vi det utprøvende, eskalerende og repetitive aspektet innenfor en ramme av homososialitet. Den mørke humoren som kommer til uttrykk som fantasier, begjær og mangel på normer som på fartøyet, kan fra et seksuell-trakasserings-perspektiv være en måte å artikulere aggresjon og sexisme på i den forstand at humor også kan uttrykke tabuiserte impulser Plester 2013.

I ett intervju spurte jeg om tankene deres om å delta, og de svarte at de bare ringte inn da de ikke hadde lyst til å komme på jobb. Siden jeg ikke er sikker på hvor mange av oss som vil oppleve hver dag hvis dette kan sitere som en grunn, tilbyr jeg ikke denne personen stillingen.

En annen gang spurte jeg en søker om hvorfor de hadde forlatt sin tidligere arbeidsgiver og svaret tok de neste 25-minuttene. La oss bare si at de ikke malte sin tidligere leder i et positivt lys.

Ærlighet, som humor, er en god kvalitet, men du må vite når du skal bruke den. For det tredje er det morsomt?

Hetset Northug og Klæbo nå anklager han NRK for løftebrudd

Nå, selvfølgelig, er humor helt subjektiv, det er morsomt at en person kanskje ikke er til neste person, spesielt på arbeidsplassen. Tydelige rutiner på arbeidsplassen er viktig.

Ta inititativ ovenfor ledelsen slik at redaksjonen har tydelige rutiner, og bidra gjerne til å gjøre disse kjent i hele redaksjonen. Oppfordre lederne til å snakke høyt om hva som er rutinene i redaksjonen og hvilke retningslinjer som gjelder og ikke bare sende de ut på e-post. Vær en synlig tillitsvalgt. Vær tydelig ovenfor medlemmene på at de kan snakke med deg dersom de opplever uønsket seksuell adferd på jobb.

Fortell til medlemmene at du som tillitsvalgt har taushetsplikt og ikke snakker med andre medlemmer eller tillitsvalgte om det du får vite i vervet. Men levert ved siden av er en annen implisitt melding om at "det teller ikke som fiendtlighet eller fordommer fordi jeg ikke mener det - det er bare en vits.

Humor på arbeidsplassen

Imidlertid foreslår en stor og voksende kropp av psykologiforskning det motsatte - at disparagement humor kan fremme diskriminering mot målrettede grupper. Vitser som frigjør begrensninger Mesteparten av tiden fordommer folk å skjule sin sanne tro og holdninger fordi de frykter andres kritikk. De uttrykker kun fordommer når normene i en gitt sammenheng klart kommuniserer godkjenning for å gjøre det. De trenger noe i det umiddelbare miljøet for å signalisere at det er trygt å fritt uttrykke sine fordommer.

Diskrimineringshumor ser ut til å gjøre nettopp det ved å påvirke folks forståelse av de sosiale normer - implisitte regler for akseptabel adferd - i umiddelbar sammenheng. Og i en rekke eksperimenter har mine kolleger og jeg funnet støtte for denne ideen, som vi kaller fordømt normteori.

For eksempel rapporterte menn i høyere fiendtlig seksisme - motsetning mot kvinner - større toleranse for kjønnschikane på arbeidsplassen ved eksponering mot seksistiske versus nøytrale nonsexistiske vitser. Menn høyere i fiendtlig sexisme anbefalte også større finansieringsbesparelser til en kvinneorganisasjon ved deres universitet etter å ha sett sexistiske versus nøytrale komedieskitser.

Enda mer forstyrrende fant andre forskere at menn som var høyere i fiendtlig sexisme, uttrykte større vilje til å voldtekt av en kvinne ved eksponering for sexistisk versus nonsexistisk humor.

SEXISTISK HUMOR Relaterte emner

Nå tror forskere de vet hvorfor. Arkivfoto: HBO Nordic Drøye vitser fra sjefen kan være greit Litt politisk ukorrekt humor fra sjefen kan gi fornøyde ansatte. Men bare dersom forholdet mellom lederen og de ansatte er godt nok fra før av. Ulla Gjeset Schjølberg journalist fredag 09. I stedet for latter, møtes han av klein stillhet fra sine ansatte.

SEXISTISK HUMOR Kommentarer:
Forfatter om Sexistisk humor
Herland fra Mo i Rana
Jeg nyter rapporterer norske nyheter ubrukelig. Les også min andre nyheter. En av mine hobbyer er Blumenarrangements.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net