Vestskogen Skole

  1. Mer om
Vestskogen Skole

Vestskogen Skole VekstHerstad og Vestskogen skole blir til Labakken skole fra Vestskogen skole er en barneskole i Færder kommune. Skolen består av to bygninger, og sist den ble bygget ut var i Elevene på Vestskogen skole er de flinkeste barneskoleelever i Vestfold når det gjelder å gå til og fra skolen sin til fots Publicly maintained primary and lower secondary school Veibeskrivelse til Vestskogen Skole (Nøtterøy) med offentlig transport. Følgende transittlinjer har ruter som passerer nær Vestskogen Skole

Rudolf Steinerskole 13.

Vestskogen Kulturskole

Nøtterøy Skolekorps, junior 14. Vestskogen skole 19. Nøtterøy Musikkorps I Holmenveien stiller: 16. Teigar ungdomsskole 17. Borgheim ungdomsskole 18.

Har du lest dette? Rosenvilde vgs skolestart

Nøtterøy videregående skole Publikum oppfordres til å slutte seg til toget. Ved Wilhelmsenhallen stiller skolene opp i samme rekkefølge som i toget - se innmarsjkart på kommunens nettside. Nøtterøy Musikkorps 3. Speidernes Flaggborg 4. Skjærgårdskoret 12. Ved å skru av markedsføring vil du få helt generiske annonser i purehelp som kan oppleves som lite interessante og kjedelige.

Moovit hjelper deg med å finne den beste måten å komme deg til Vestskogen Skole med steg-for-steg veibeskrivelser fra den nærmeste offentlige transportstasjonen. Moovit leverer gratis kart og live veibeskrivelser som hjelper deg å navigere gjennom byen din.

Vis rutetabeller, ruter, tidtabeller, og finn ut hvor lang tid det tar å komme til Vestskogen Skole i sanntid.

https://shishlov.info/terje-tysland-heile-livet.php

Stavern: Stavern skole. Horten: Granly skole. I den store disposisjonsplanen fra 1963 var et stort areal nord for sløyfeveiene avsatt til fem store tre-etasjes blokker med plass til nærmere 200 leiligheter.

Planen var presentert for kommunestyret, men i juli 1964 reagerte representanter fra flere partier på at de skulle bli så store.

https://odertal.info/4703.php

Mange mente at de var fremmedelementer, ja, de minnet en representant om en militærleir! Sterke ord illustrerte frustrasjonen: Slumbebyggelse! Kaserne bebyggelse! Rådmannen argumenterte mot dem ved å peke på at planene var forelagt og godkjent i prinsippet av kommunestyret. Hvis det ble vedtatt å stryke blokkbebyggelsen, måtte hele planen revurderes, fordi blokkene var en del av en differensiert utbygging. Dessuten skulle boligbyggelaget stå for denne delen av utbyggingen.

Etter en liten revisjon var fremdeles mange imot planene, men et flertall vedtok å realisere blokkbebyggelsen, som skulle romme 177 leiligheter. Høsten 1965 startet byggingen og etter to år hadde alle beboerne fått de nye leilighetene sine.

Utleie til Vestskogen skole 5kl

Imidlertid beskrev planene fra 1963 et hovedsentrum med mange ulike funksjoner, som ikke var på plass, selv om de grønne lungene mellom veiene var realisert. Selv om det hadde vært forskjellige erfaringer med utbygging av store boligfelt rundt om i landet, var det noen som forutså at en rask utbygging i et nytt boligfelt med familier i omtrent samme livssituasjon, kunne føre til rotløshet og sosial uro blant ungdom.

Ungdomsklubben Guffen hadde nok også som formål å hindre at ungdom slang rundt i området, ved å tilby forskjellige aktiviteter på kveldene. Hva ble ikke realisert? Konkurransen i dagligvarebransjen ble avblåst ved at Finn Eide ble alene om kundene i den nye, elegante forretningen sin. Skjebnen til de ni spesialforretningene, som skulle ligge rundt et intimt torv, ble trist; de ble værende i plandokumentene.

Høyblokka var tenkt som et hybelhus i syv etasjer, men planen endte i 1976 som et åtte-etasjes bygg for eldre.

Johan bülow norge

Den inneholdt da bank- og postkontor og den eneste spesialforretningen, Kjernåsbua, som førte broderier, garn, babytøy etc. Innenfor det bebygde området var det en god del andre prosjekter som ikke så dagens lys.

Bakenforliggende årsaker til første verdenskrig

Mellom høyblokka og skolen skulle det anlegges minst seks lekeplasser i friarealet, men de ble sløyfet. Det samme gjaldt en undergang under Kjernåsveien. Planene om et differensiert handelssentrum ble altså skrinlagt, ja, ikke en gang en skikkelig barnehave ble bygget. En liten barnepark ved høyblokka ble det eneste tilbudet til småbarnsforeldre i området. Men det skal sies at det private initiativ førte til mange private barnehaver rundt om i Vestskogen i tillegg et ukjent antall dagmammaer.

Fau Vestskogen skole

Hvorfor ble senterplanene barbert? Diskusjonen om hvor Nøtterøys sentrum skulle være, hadde gamle røtter. Da Tønsberg sikret seg den nordre delen av øya i 1877, reagerte bøndene spontant og etablerte Nøtterø Forbrugsforening på det stedet da tiden kalte Nøttere, men som senere har blitt kalt Borgheim.

Her var også sparebanken, postkontoret og kommuneadministrasjonen, så det kunne se ut til at Borgheim ville utvikle seg til å bli kommunesenteret sentralt plassert midt på øya. Men da Nøtterø haveby ble etablert med et stadig økende antall forretninger, eget postkontor og bankfilial, samtidig som indre Nøtterøy ble stadig mer bebygd, flyttet nok sentrumstanken innover på øya.

Det var mer enn symbolsk at Nøtterø Sparebank reiste sitt nye hovedkontor på Teie torv. Sett i dette perspektivet kan Vestskogen Torv som et sentrum ha blitt vurdert som urealistisk med det befolkningsgrunnlaget som fantes i området.

Vestskogen var i ferd med å bli kultivert! Foto: Knut Mello Neste runde: boliger og institusjoner Området øst for senteret og blomsterveiene ble ikke bebygd umiddelbart, men etter at de første fire familiene flyttet inn høsten 1972, ble det ifølge Tønsbergs Blad et «voldsomt tempo i boligbyggingen.

Området nærmest Kjernåsveien var satt av til småbedrifter, men det hindret ikke at Steinerskolen i 1979 kunne etablere seg med en egenartet skolebygning, fem år etter etableringen, og samtidig åpnet en barnehage etter samme pedagogiske prinsippet.

Skolen utvidet stadig med sin spesielle, antroposofiske arkitektur og dekker nå alle klassetrinn fra 1. Et medisinsk senter så dagens lys i 1988 øst for Steinerskolen med et innhold som utviklet seg til dagens Oseberg medisinske klinikk med flere spesialisttilbud, og bygget inneholder også et apotek.

Det eneste som kan minne om disposisjonsplanens ide om småindustri, er det verdensomspennende firmaet B. Brauns etablering med et bredt produktspekter innenfor medisinsk utstyr. Nå som nesten hele det regulerte området er bebygd med boliger for ca 3500 personer, er det tankevekkende at det i Norge i 2014 er 190 kommuner som har færre innbyggere enn Vestskogen! Aronsletta Aronsletta skulle moderniseres med treningsbane, ballfelt, akebakke og hoppbakke.

Den opprinnelige disposisjonsplanen fra 1963 beslagla det meste av Prestegårdsskogen til boliger se kart, men området sør for blomsterveiene ble ikke bebygd før småhusbebyggelsen kom i Hellalia. Ufullførte veiplaner Det største urealiserte prosjektet var de to store veiene som skulle forbinde Vestskogen og Labakken med Kirkeveien.

Nyhusveien skulle gå gjennom Labakken, følge den nåværende kjerreveien mot Prestrud, bøye av fra den inn på den nåværende Nyhusveien og komme ut på Kirkeveien omtrent ved kirken. Like vest for Prestrud skulle en ny vei, Prestoddveien, gå vestover fra den nye Nyhusveien og komme ut på Amundrødveien omtrent der Hellalia starter nå. Dette veisystemet skulle betjene nye boligfelter, og i tillegg skulle det bygges en nærhetsbutikk like ved dammen på prestegården.

Slik sett ble altså de sørøstre delene av prestegårdsskogen spart for utbygging og sikret som friarealer for den store befolkningen i Vestskogen. Arbeid med skolemiljøet er tema på personalmøter, foreldremøter samt andre organer på skolen gjennom året. Kontaktlærer har ansvaret for å gjennomføre spørreundersøkelser, elevsamtaler samt utviklingssamtaler hvor trivsel og relasjoner er tema gjennom året.

Skolen tilstreber å ha et godt samarbeid med hjemmet. Forskning viser at felles regler og holdninger til atferd på skole og hjem i seg selv virker forebyggende. Det er særlig viktig at foreldrene deltar i arbeidet med å fremme et godt skolemiljø blant barna. Lærerne håndhilser på elevene hver morgen, samt avslutter med å takke for dagen. Den kulturelle skolesekken. Elevmedvirkning gjennom elevråd og skolemiljøagenter. Gjennomføring og oppfølging av resultater elevundersøkelsen.

Aktivitetsplikt 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø - 1. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. Vestskogen skole skal i sin daglige virksomhet arbeide med å avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og trakassering. Kontaktlærer rapporterer funn til undervisningsinspektør eller rektor, som avgjør videre oppfølging.

Nasjonal elevundersøkelse 1 gang i året, 5. Alle som har tilsyn Bruk av avvikssystem i Kvalitetslosen Alle ansatte Meldeskjema vedlegg 1 benyttes av: ansatte ved mistanke om at en elev er utsatt for krenkende ord eller handlinger foresatte som vil melde om at en elev er utsatt for krenkende ord eller handlinger mottaker av melding om at en elev er utsatt for krenkende ord eller handlinger 10 11 6.

Håndtering 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø ledd Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.

MAI PROGRAM FÆRDER by Visit Hvaler

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø.

Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak.

VESTSKOGEN SKOLE Relaterte emner

Ved å godta de anbefalte informasjonskapslene vil du få den beste opplevelsen og mest verdi. Samtidig kan du selvfølgelig velge å skreddersy din opplevelse. Vil du vite mer kan du lese personvernerklæringen vår og informasjon om informasjonskapsler Nødvendige Dette er informasjonskapsler som er nødvendige for å få alle funksjoner i purehelp til å fungere. Markedsføring Du vil nå få skreddersydde annonser i purehelp som du i større grad vil oppfatte som interessante. Ved å skru av markedsføring vil du få helt generiske annonser i purehelp som kan oppleves som lite interessante og kjedelige. Å deaktivere for markedsføring stopper ikke reklamen på vårt nettsted.

Vestskogen Skole
VESTSKOGEN SKOLE Kommentarer:
Redaktør på Vestskogen skole
Hamre fra Harstad
jeg liker dele interessante nyheter spent. Les gjerne min andre innlegg. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Fliegenbinden.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net